Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621)

10.2.2014

Tietojärjestelmän nimi

Helmet-kirjastojen kokoelmatietokanta ja asiakasrekisteri

Tietojärjestelmän vastuutaho

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –henkilö

Susanna Aakko, Helsingin kaupunginkirjasto, PL 52401, 00099 Helsingin kaupunki, puh: 09 3107 1312, sähköposti: susanna.aakko@hel.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Kirjastojen kokoelmatietojen ja asiakastietojen ylläpito sekä tilastointi. Lisätietoja asiakasrekisteriselosteessa.

Tietolähteet

Kokoelmiin hankitut ja kokoelmista poistetut niteet. Kansallisbibliografiasta tai muualta ostetut tai poimitut luettelointitietueet. Kirjastojen lainaustoiminnan tuottama tieto. Asiakkailta ja väestötietojärjestelmästä saadut tiedot. Lisätietoja asiakasrekisteriselosteessa.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

Kokoelmatietokanta ja asiakasrekisteri ovat osa vuonna 2013 käyttöönotettua Sierra-kirjastojärjestelmää. Perustamisvaiheessa järjestelmään siirrettiin tiedot aikaisemmasta järjestel-mästä. Millennium-järjestelmä oli käytössä vuosina 2003 – 2013, Plussa-järjestelmä oli käytössä vuosina 1993 – 2003 ja Pääsky-järjestelmä vuosina 1978 – 1994.

Tietojen päivitystiheys

Tosiaikainen

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Tiedot kirjastojen kokoelmiin kuuluvista niteistä ja niiden saatavuudesta ovat julkisia. Tiedot kirjastojen asiakkaista ovat salassa pidettäviä. Lisätietoja asiakasrekisteriselosteessa.

Julkiset tiedot ryhmittäin

Kirjastojen kokoelmiin kuuluvan aineiston kuvailu- ja saatavuustiedot.

Salassa pidettävät tiedot

Kirjastojen asiakkaita koskevat tiedot. Lisätietoja asiakasrekisteriselosteessa.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

www.helmet.fi