Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastojen Helmet-verkkosivua. Sivuston osoite on https://www.helmet.fi/fi-FI.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

  • * Sivuston joidenkin linkkien kuvaukset ovat puutteellisia. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Puutteiden korjaus: Puutteellisia linkkejä artikkeleissa korjataan. Sivuston sisällöntuottajia on ohjeistettu kuvaamaan linkit oikein.

* Sivustolla on kääntämätöntä tekstisisältöä. (3.1.2 Osien kieli)

Puutteiden korjaus: Palveluvalikon käännöspuutteiden syynä on tekninen virhe, jonka vuoksi kaikki käännetyt tekstit eivät näy kieliversiosivuilla oikein. Palvelun tuottajaa on pyydetty korjaamaan virhe mahdollisimman pian.

* Sivustolla on pdf-dokumentteja, jotka eivät ole ruudunlukijalla saavutettavia. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Puutteiden korjaus: Havaitut puutteet korjataan muuntamalla pdf-dokumentteja ensisijaisesti html-muotoon.

* Sivuston chat-toiminto ei ole avustavalla teknologialla saavutettava. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Puutteiden korjaus: Chat-palvelun tarjoajalta on pyydetty tarjousta saavutettavasta vaihtoehdosta chat-toiminnolle. Sivustolla siirrytään saavutettavaan chatiin niin pian kuin se on mahdollista.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä. 

Helmet-kirjasto

palaute@helmetkirjasto.fi

www.helmet.fi/palaute

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.09.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden on arvioinut Palvelukeskus Helsinki. Arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot.

Sähköposti palaute@helmet-kirjasto.fi

Palautelomake www.helmet.fi/palaute

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla palaute@helmetkirjasto.fi tai palautelomakkeella www.helmet.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla palaute@helmet-kirjasto.fi tai palautelomakkeella www.helmet.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 22.9.2020

Helmet-kirjasto

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot