På Ode arbetar man självstyrt – fördel för både de anställda och kunderna

Helsingfors centrumbibliotek Ode deltar i Tammerfors universitets forskningsprojekt, där man utreder arbetshälsan i fem självstyrande organisationer. Bland de undersökta arbetsplatserna är Ode den enda organisationen inom den offentliga sektorn. Odes anställda har goda möjligheter att påverka sitt arbetsinnehåll. Självinstruktion gör arbetet meningsfullt, men kräver ansvarstagande. Kunden drar nytta av att tjänsterna förnyas.

På Ode innebär självstyrandet att teamen själv kan bestämma om nästan allt rörande deras arbete. Medlemmarna i teamet deltar i planeringen av arbetsskift, de bestämmer hur teamets service ska utvecklas, vilka evenemang de ska arrangera eller vilka tider olika tjänster ska vara öppna. De ansvarar även självständigt för sitt teams inköp. Det viktigaste är dock fördelen för kunden. Kunderna deltar även ofta i utvecklandet av tjänster.

”Ett utmärkande drag för en självstyrande arbetsenhet är självrannsakan. Vi strävar efter att utveckla vår egna och teamens verksamhet samt korrigera våra verksamhetsformer i en riktning som på ett bättre sätt stödjer arbete och samarbete”, berättar servicechef Laura Norris.

I Finland har omfattande forskning bedrivits om arbetsengagemang som en skildrare av positiv arbetshälsa och enligt forskningen är arbetsengagemanget på självstyrande arbetsplatser klart högre än genomsnittet. På Ode var arbetsengagemanget till och med på den högsta nivån av de undersökta arbetsplatserna.

Tammerfors universitets forskning visar att självstyrande har betydande fördelar. Möjligheterna att påverka arbetet främjar arbetets meningsfullhet och betydelsefullhet, samt lärandet av nya saker. På Ode är arbetsbeskrivningarna breda och man kan själv påverka arbetets innehåll. ”Hos oss tittar man verkligen inte på om du är praktikant, chef eller något annat. Om någon uppgift verkar intressant, så kan man ta tag i den”, beskriver en anställd vid Ode i en forskningsintervju.

Självstyrande arbete är dock inte bara enkelt. Ansvaret vid beslutsfattande, ledningen av det egna arbetet och övervägandet av saker kan också kännas väldigt krävande. De intervjuade arbetstagarna uppskattar att anställda i en självstyrande organisation bör ha ”ett flexibelt sinne och tålighet för föränderliga situationer”.

Odes självstyrande verkar fungera särskilt eftersom de anställdas olika slags färdigheter och styrkor på så sätt kommer fram och skapar en helt ny slags verksamhet som motsvarar kundernas behov. ”Att vara en del av en mer traditionellt fungerande och stor stadsorganisation skapar även utmaningar när den smidiga verksamheten kolliderar med tyngre och långsammare beslutsprocesser. När man kan leva med det här och hitta fungerande lösningar, lönar det sig nog att genomföra självstyrande verksamhet på den offentliga sidan. Kunden har fördel av kreativa och förnybara tjänster”, uppskattar forskaren Riitta-Liisa Larjovuori från Tammerfors universitet.

Sjuttio procent av Odes personal svarade på Tammerfors universitets forskningsenkät och dessutom kartlades erfarenheterna med personliga intervjuer.

Bild: Toni Kitti/Helsingfors stad