Språksporre till Esbos svenska bibliotekspedagoger


Hugo Bergroth-sällskapets Språksporre ges år 2020 till de svenskspråkiga bibliotekspedagogerna i Esbo för deras målmedvetna arbete med att stärka det svenska språket och läsningen på svenska i det flerspråkiga och mångkulturella Esbo. I prismotiveringen betonas särskilt samarbetet med daghem och skolor. Facebook-sidan Esbobibban på svenska lyfts också fram, tillsammans med bibliotekets distansmaterial och digitala boksamtal som utvecklades under våren 2020.

Språksporren är ett pris på 1000 euro och det kan ges till personer som uppmuntrar andra att använda, sprida eller utveckla språket. Bland tidigare pristagare finns TV-programmet Strömsö, humorgruppen KAJ och LL-center.

Priset delades ut under festliga former på centrumbiblioteket Ode den 22 september.

”Vi är glada och hedrade över att vårt arbete uppmärksammas också utanför Esbo och bibliotekets väggar. Vår viktigaste uppgift är att arbeta läsfrämjande och sprida läsinspiration och -glädje bland folk i olika åldrar och livsskeden”, säger bibliotekspedagogerna.