Tilläggsfinansiering för anskaffning av digitala medier för barn och unga

Av riksdagens tilläggsbudget som utarbetades på grund av coronaepidemin beviljas ett anslag på 800 000 euro till de allmänna bibliotekens anskaffningar av nationella digitala medier. Summan kommer att användas för att skaffa elektroniska material för barn och unga. I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärningsmöjligheter och minska olikvärdigheten. 

Finansieringen kommer att användas till att skaffa licenser till e-material och jämna ut skillnaderna i omfattningen av och tillgången till e-material i olika kommuner. I valet av material kommer man att utnyttja bibliotekens specialkompetens under hela projektets gång. 

Projektet koordineras av Konsortiet för de allmänna biblioteken som fungerar under Helsingfors stadsbibliotek och som representerar hela landet. Konsortiet ansvarar för att koordinera och konkurrensutsätta anskaffningarna samt samarbetet med förlagen. Förutom de allmänna biblioteken ingår också aktörer som på olika sätt deltar i att producera, förmedla och informera om digitala material i projektets centrala intressentgrupper. 

”Finansieringsbeslutet är mycket välkommet. Det visar att beslutsfattarna har visdomen att stöda barns och ungas jämlika tillgång till information och nya upplevelser på ett konkret sätt. Ett mer heltäckande nationellt utbud av e-material på biblioteken har varit ett långsiktigt arbete, och nu kan vi främja det snabbare”, säger Virva Nousiainen-Hiiri från Helsingfors stadsbibliotek, chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster.

Med hjälp av projektfinansieringen kan man skapa bättre möjligheter för barn och unga att delta i berättelsernas och litteraturens värld, förbättra deras digitala färdigheter och därmed också förebygga utslagning. Med tilläggsfinansieringen kan man skapa ett högklassigt digitalt material för barn och unga som kan användas i hela landet på ett jämlikt sätt genom de allmänna biblioteken.

Projektet pågår till juni 2023.