Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplats "Helmet". Webbplatsens adress är https://www.helmet.fi.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Fullgörandestatus

Webbplatsen Helmet uppfyller tillgänglighetskraven för webbinnehåll enligt nivå AA i WCAG 2.1 delvis. 

Icke tillgängligt innehåll

På webbplatsen har vissa tillgänglighetsbrister observerats. Samtliga brister som observerats finns listade i kontrollrapporten (PDF, på finska). 

De viktigaste problemen med tillgängligheten:

  • Kontrastvärdet mellan text och bakgrund samt i en komponent i användargränssnittet är ställvis för lågt.
  • Webbplatsens navigeringsstruktur och informationen om var användaren är presenteras inte på ett sätt som användare av skärmläsare kan uppfatta. 
  • Rubriker, länktexter och länkar i form av bilder är inte korrekt märkta överallt. 
  • I webbplatssökningens sökfält saknas en etikett i textform.
  • Länken som är avsedd för förflyttning till huvudinnehållet fungerar inte korrekt på tangentbordet. 
  • Chatten på webbplatsen är inte tillgänglig för användare av skärmläsare.
  • Det är svårt att använda cookieverktyget med skärmläsaren. 
  • Obligatoriska fält som ska fyllas i vid inloggning samt fält med fel anvisas inte. 
  • Felmeddelandet på inloggningssidan anvisas inte och felet beskrivs inte i textform. 

Webbtjänsten Helmet.fi överförs i sin helhet till en ny plattform i årsskiftet 2023–2024. I samband med detta kommer chattjänsten och cookieverktyget att bytas ut. Bristerna som finns listade i kontrollrapporten beaktas och korrigeras i webbtjänsten som förnyas.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats. 

e-post palaute@helmetkirjasto.fi

responsformulär www.helmet.fi/respons

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats den 17 september 2020 och uppdaterades på svenska den 23 augusti 2023.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Tillgängligheten är kontrollerad med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Automatiska kontroller har utförts med användning av webbläsartillägget Siteimprove.

En ny bedömning av tillgängligheten gjordes i samband med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillgänglighetstillsyn 2023.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stadsbibliotek.

e-post palaute@helmetkirjasto.fi

responsformulär www.helmet.fi/respons

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post palaute@helmetkirjasto.fi  eller med responsformulär på www.helmet.fi/respons.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post palaute@helmet-kirjasto.fi eller med responsformulär på www.helmet.fi/respons.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel  0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 18.8.2023

Helmet-bibliotek

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stadsbibliotek